Zaproszenie na Walne Zebranie członków

Działając w oparciu o postanowienia $ 26 Statutu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków na dzień 14 maja 2014 roku z następującym porządkiem obrad:

 

1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego
4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Zmiana Statutu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia"
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013r.
10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Przedstawienie wniosków o nadanie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia
13. Podjęcie Uchwał w sprawie
- zmiany Statutu
- przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
- przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r
- nadania tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”
14. Wolne wnioski