Statut Towarzystwa Śpiewaczego „MELODIA”

Statut Towarzystwa  Śpiewaczego „MELODIA” im. prof. Stanisława Lachmana w Mielcu

Rozdział I- Postanowienia ogólne

§ 1

 Towarzystwo Śpiewacze  „MELODIA” im. prof. Stanisława Lachmana w Mielcu, zwane dalej Towarzystwem jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie   Ustawy z dnia 31 maja 2001r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U.Nr 79/01  poz.855 z późn. zm.) Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr  96/03 poz. 873  z późn. zm.), działa na podstawie niniejszego Statutu. Posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu w KRS.

§ 2

 1.Terenem działania  Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolite i zagranica.

 2. Siedziba Towarzystwa jest miasto Mielec.

§ 3

 Towarzystwo używa własnej odznaki pieczęci i sztandaru z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków działaczy.                                                                                   

2. Dla właściwej realizacji swoich celów Towarzystwo może zatrudniać pracowników i działaczy.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sprzyjających realizacji celów statutowych i rozwojowi Towarzystwa, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych , których stroną jest Polska.

 Rozdział II -  Cele i sposoby realizacji

§ 6

 Celem Towarzystwa jest w szczególności:

1.tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju , ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu chóralnego.
2. propagowanie muzyki i pieśni polskiej poza granicami Polski,
3. patronowanie młodzieżowym zespołom chóralnym i muzycznym.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele  w szczególności poprzez:
1.prowadzenie zespołów chóralnych i muzycznych,
2. urządzanie koncertów, imprez artystycznych, konkursów, zjazdów, odczytów, zebrań naukowych i towarzyskich, wyjazdów krajowych i zagranicznych, udział   i urządzanie audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań płytowych itp,
3. współdziałanie  ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi  w  organizacji imprez artystycznych , okolicznościowych akademii i uroczystości,
4.  prowadzenie biblioteki nut, książek i pism, inicjowanie wydawania dzieł muzycznych, zwłaszcza chóralnych,
5.  organizację własnych sekcji.

§ 8

1. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z której zysk w całości przeznaczony będzie na działalność statutową.

2.  Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie  w drodze odrębnej uchwały.                                                                                 
3.  W obszarze celów statutowych Towarzystwo prowadzi działalność odpłatną   i nieodpłatną. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej zostanie określony przez Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział III - Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 9

 Członkowie Towarzystwa dzielą się na :                                                
a) zwyczajnych,
b) honorowych, 
c) wspierających

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność  do czynności prawnych i pełnię praw obywatelskich.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd.

§ 11

 Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1.  przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa,
2.  przyczyniania się do osiągnięcia przez Towarzystwo jak najlepszego rozwoju artystycznego i organizacyjnego, 3.  uczestniczenia przynajmniej w jednym z zespołów chóralnych lub w jednej z sekcji prowadzonych przez Towarzystwo,
4.  uczęszczania regularnie na próby zespołów,
5.  brania czynnego udziału w występach i imprezach Towarzystwa,
6.  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących  w Towarzystwie.

§ 12

 Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i  biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa
2. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa w ramach przyjętych procedur
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Towarzystwa.
4. Ustanie członkowstwa w Towarzystwie następuje poprzez:
- skreślenia z listy członków Towarzystwa
- wykluczenia z Towarzystwa
5. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa następuje w wyniku:
- złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi Towarzystwa -śmierci członka
W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z opłacania składki członkowskiej.
6. Wykluczenie z grona członków następuje w drodze uchwały Zarządu.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła duży wkład rozwój pieśniarstwa i muzyki polskiej lub dla działalności Towarzystwa                                               
2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
4. Członek honorowy może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.    
5. Nadanie statusu członka honorowego następuje na wniosek Zarządu  przez Walne Zebranie  większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu.

Rozdział IV- Struktura organizacyjna organów Towarzystwa

§ 14

Władze Towarzystwa stanowią:

1.Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 15

 1. Kadencja  Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze członków organów Towarzystwa w głosowaniu tajnym.
3. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4.  Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach Towarzystwa.
5.  Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 16

1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz pochodzących    z wyboru w trakcie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo uzupełnienia składu organu.
2. Na miejsca wakujące w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej mogą zostać powołane osoby rekomendowane przez organ, którego uzupełnienie dotyczy    w trybie uchwały.
3. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danego organu.

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.Walne Zebrania zwołuje Zarząd.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebrania sprawozdawcze odbywają się corocznie, najpóźniej do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego.
5. Zwyczajne Walne Zebrania sprawozdawczo –wyborcze odbywają się co cztery lata. 
6. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia Zarząd poprzez wywieszenie zawiadomienia na widocznym miejscu w lokalu Towarzystwa, na stronie internetowej lub w każdy  inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.                                     

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Sprawowanie funkcji  przewodniczącego i sekretarza Zebrania  oraz członków komisji nie koliduje z  ich czynnym i biernym prawem wyborczym.        

§ 19

 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:                                           

1.uchwalenie statutu, jego zmian
2. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Towarzystwa,
3.nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego,
4.uchwalanie głównych kierunków działania , 
5.wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz członków władz Towarzystwa,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa,
7.zatwierdzenie preliminarza budżetowego na  rok  następny,
8.określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
9.uchwalenie wysokości składki członkowskiej ,
10.podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych,
11.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, powołanie likwidatora lub likwidatorów i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:                                           

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)  na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt. 1 lit b),c ).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21

Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem.

§ 22

1. Zarząd  Towarzystwa składa się z siedmiu osób.
2.Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie.
3.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się wybierając spośród swojego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika  bibliotekarza i gospodarza. Stanowisko wiceprezesa nie może łączyć się z funkcją skarbnika i sekretarza
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i kierowanie jego pracami,
2. zwoływanie Walnego Zebrania,
3. określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
4. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa i  składanie tego sprawozdania Walnemu Zebraniu,
5. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku ruchomego oraz zarządzanie tym majątkiem,
6. przygotowanie rocznego budżetu Towarzystwa i przedstawianie go do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu,
7. kierowanie działalnością gospodarczą Towarzystwa ,                                                                        

§ 24

  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje działalność Towarzystwa.

§ 25

1. Organem kontrolnym Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.
2.  Komisja Rewizyjna składa się z  trzech członków, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.
2. wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Towarzystwa, określenie terminów i sposobów ich usunięcia.
3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu.
4. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego.
5. występowanie z żądaniem  o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenie Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami Towarzystwa działań Zarządu.
6. członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym .   

Rozdział V - Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Towarzystwa stanowią , ruchomości, nieruchomości, fundusze , które mogą pochodzić z :

 1. wpływów ze składek członkowskich

 2. darowizn, spadków, zapisów

 3. dotacji na zadania zlecone Towarzystwu

 4. grantów, subwencji, kontraktów, umów

 5. dochodu z działalności gospodarczej

 6. z ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa

 7. przychodu z odpłatnej działalności statutowej Towarzystwa

 8. wpływów z ofiarności publicznej oraz innych wpływów zgodnych z prawem polskim .

§ 28

 1.Do reprezentowania Towarzystwa w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu

2.Zobowiązania majątkowe i umowy cywilno prawne zawierane przez Towarzystwo wymagają podpisania przez dwóch członków Zarządu działających łącznie

 

Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 29

1.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie wymaga 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne zebranie określa sposób likwidacji, powołuje likwidatora oraz przeznaczenie majątku.

 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§ 30

1. Uchwałą nr…../2014 Walne Zebranie Towarzystwa anulowało Statut Towarzystwa Śpiewaczego „MELODIA” im. prof. Stanisława Lachmana w Mielcu z dnia 16 czerwca 1984r.

 

2. Niniejszy Statut został przyjęty Uchwałą nr. …./2014 z dnia……………2014r. Walnego Zebrania Towarzystwa Śpiewaczego „MELODIA” im. prof. Stanisława Lachmana w Mielcu.