Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TS Melodia

Działając w oparciu o postanowienia § 26 Statutu Towarzystwa Śpiewaczego "Melodia" Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków na dzień 27.06.2024 r. godz. 18:00.

Porządek obrad
 1. Zagajenie
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego
 4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
   - przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
   - przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
12. Przedstawienie protokołu uchwał i wniosków
13. Wolne wnioski